Question 3: Tell me the qualities and skills that you think are necessary for an astronaut nowadays. Do you want to become an

Question 3: Tell me the qualities and skills that you think are necessary for an astronaut nowadays. Do you want to become an astronaut? Why or why not?
Giúp mik vs ạ mik xần gấp!

1 bình luận về “Question 3: Tell me the qualities and skills that you think are necessary for an astronaut nowadays. Do you want to become an”

 1. Some of the qualities and skills necessary for being an astronaut include:
  1. Physical fitness and endurance
  2. Mental strength and resilience
  3. Scientific knowledge and technical skills
  4. Teamwork and collaboration
  5. Adaptability and flexibility 
  I want to become a astronaut, because this is an interesting job, a high salary, the respect of society- and this is my dream since childhood.
  Dịch nghĩa: Một số phẩm chất và kỹ năng cần thiết để trở thành một phi hành gia bao gồm:
  1. Thể lực và sức bền
  2. Sức mạnh tinh thần và khả năng phục hồi
  3. Kiến thức khoa học và kỹ năng kỹ thuật
  4. Làm việc nhóm và hợp tác
  5. Khả năng thích ứng và tính linh hoạt
  Tôi muốn trở thành một phi hành gia, bởi vì đây là một công việc thú vị, mức lương cao, sự tôn trọng của xã hội- và đây là giấc mơ của tôi từ khi còn nhỏ.

  Trả lời

Viết một bình luận