Rewrite each of the sentences so that it means the same as the one before it. . The couple are from Ireland. The couple have

Rewrite each of the sentences so that it means the same as the one before it.
. The couple are from Ireland. The couple have just moved in next door.
The couple ____________________________________ ( use Relative Clause)

2 bình luận về “Rewrite each of the sentences so that it means the same as the one before it. . The couple are from Ireland. The couple have”

 1. $\Longrightarrow$ The couple who have just moved in next door are from Ireland.
  $\rightarrow$ Who thay thế cho Người “The couple”.
  $\rightarrow$ HTHT : S + Has/Have + P2.
  $\rightarrow$ Cặp vợ chồng mới chuyển đến hàng xóm đến từ Ireland.

  Trả lời
 2. Answer: The couple who have just moved in next door are from Ireland.
  – Who thay thế cho danh từ chỉ người “The couple” ~ có chức năng làm chủ từ hoặc tân ngữ trong câu.
  – Tobe from + nước: Tới từ nước nào đó…
  – Cấu trúc HTHT:
  (+) S + have/has + (just/ever) + V3/ed + …

  Trả lời

Viết một bình luận