Should I help Chau with the money my mum gave to me? she wondered. dùng từ để hỏi + to V

Should I help Chau with the money my mum gave to me? she wondered.
dùng từ để hỏi + to V

2 bình luận về “Should I help Chau with the money my mum gave to me? she wondered. dùng từ để hỏi + to V”

 1. Giải đáp: She wondered if she should help Chau with the money her mum had given to her.
  – Cấu tường thuật => lùi thì (can->could; me->her;gave -> had given)
  – Cấu trúc: S + asked + O + if/whether + S + V lùi thì 

  Trả lời
 2. “Should I help Chau with the money my mum gave to me?” she wondered.
  Dịch: Cô ấy tự hỏi: Mình có nên giúp Châu với số tiền mà mẹ đã đưa cho mình không nhỉ?
   She couldn’t decide whether to help Chau with the money her mum had given to her.
  Từ để hỏi: whether
  to V: to help 
  Giải thích:  câu gián tiêp với câu hỏi Y/N

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới