Social media has a ______ effect on teenagers nowadays. A. heavy B. large C. hard D. strong

Social media has a ______ effect on teenagers nowadays.
A. heavy B. large C. hard D. strong

1 bình luận về “Social media has a ______ effect on teenagers nowadays. A. heavy B. large C. hard D. strong”

  1. Từ “strong” là lựa chọn phù hợp nhất để miêu tả tác động của mạng xã hội đối với tuổi teen hiện nay. Điều này bởi vì mạng xã hội có tác động đáng kể đến hành vi, cảm xúc và sức khỏe tâm thần của tuổi teen. Nó có thể gây ra tác động tiêu cực hoặc tích cực, nhưng tác động của nó là mạnh mẽ và không thể bỏ qua. Giải đáp đúng là D. Strong

    Trả lời

Viết một bình luận