they had a helper …. their house yesterday

they had a helper …. their house yesterday

1 bình luận về “they had a helper …. their house yesterday”

 1. They had a helper clean their house yesterday.
  (Họ đã nhờ một người giúp việc dọn dẹp nhà cửa của họ ngày hôm qua.)
  * Have: nhờ
  – Xác định chủ từ, động từ, túc từ sau Have.
  – Cấu trúc: S+ have + O (thing) + V_ed/3
  – Người: Have –> $V_{0}$ 

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới