They have to change the date of the meeting —> the date

They have to change the date of the meeting
—> the date

2 bình luận về “They have to change the date of the meeting —> the date”

 1. Answer : The date of the meeting has to be changed
  – The date of the meeting không thể tự thực hiện hành động nên câu này là câu bị động
  – Câu bị động của động từ khuyết thiếu
  – Cấu trúc : 
  +) S + modal verb + be + Vpp + (by O)
  -) S + modal verb +  not + be + Vpp + (by O)
  ?) Modal verb + S + be + Vpp + (by O)
  – The date of the meeting tương ứng ngôi it , thuộc ngôi chủ ngữ số ít nên chia has
  – has to + V nguyên : phải làm gì
  – has to be + Vpp : phải được làm gì

  Trả lời
 2. They have to change the date of the meeting 
  -> The date has to be changed of the meeting 
  Cấu trúc bị động Modal Verb ( ở đâu là từ have to ) : 
   S + have/has to + be + P.P + …

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới