. …………to stay the night? Oh, that’s very kind of you. A. Do you feel like B. Would you like C. Why don’t you D. Do

. …………to stay the night? Oh, that’s very kind of you.
A. Do you feel like B. Would you like C. Why don’t you D. Do you enjoy

1 bình luận về “. …………to stay the night? Oh, that’s very kind of you. A. Do you feel like B. Would you like C. Why don’t you D. Do”

 1. B
  Giải thích: $\text{Would you like + to V}$: mời ai đó làm gì 
  => Giải đáp B là hợp lí
  $chucbanhoctot$
  $\textit{~KaitoKid!}$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới