Viết lại câu I last saw Tom 5 months ago => Tom has.. Đừng chép mạng vì không có để chép :)))

Viết lại câu
I last saw Tom 5 months ago
=> Tom has..
Đừng chép mạng vì không có để chép :)))

2 bình luận về “Viết lại câu I last saw Tom 5 months ago => Tom has.. Đừng chép mạng vì không có để chép :)))”

 1. I last saw Tom 5 months ago
  → Việt lại : Tom has not been seen for 5 months.
  CT: Cấu trúc: S + last + V-ed/V2 + O + thời gian trong QK: Lần cuối ai đó làm gì là…
  $#Văn$

  Trả lời
 2. => Tom has not been seen for 5 months.
  – Chuyển từ thì QKD -> Thì HTHT:
  – Cấu trúc: S + last + V-ed/V2 + O + thời gian trong QK: Lần cuối ai đó làm gì là…
  -> S + have/has + not + VpII + O + for + khoảng thời gian/since + mốc thời gian: Đã không làm gì được bao lâu…
  – Chủ ngữ “Tom” là đối tượng bị tác động, không thể thực hiện hành động “see” (saw là V2 của see)
  -> Bị động thì HTHT:
  ( – ) S + have/has + not + been + VpII + (by + O) + time. 

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới