While I (study) last night, Fred (drop by) to visit me.

While I (study) last night, Fred (drop by) to visit me.

2 bình luận về “While I (study) last night, Fred (drop by) to visit me.”

  1. While I was studying last night, Fred dropped by to visit me.
    -Vì đây là cấu trúc của While/When : một hành động đang diễn ra thì hành động khác chen vào=> hành động đang diễn ra chia ở thì QKTD còn hành động chen vào chia ở thì QKĐ

    Trả lời

Viết một bình luận