Write the correcf form of Adj My friend has just bought a car of (1. late) model. I think it’s (2. impressive) of all. As yo

Write the correcf form of Adj
My friend has just bought a car of (1. late) model. I think it’s (2. impressive) of all. As you can see it looks (3. small) my old car but inside it’s (4.spacious) as the old one. I think it’s on of (5. comfortable) cars I’ve ever seen. Although the car is not a (6. fast) one but it’s (7. safe) my friend’s. Moreover, it’s (8. easy) to drive.

1 bình luận về “Write the correcf form of Adj My friend has just bought a car of (1. late) model. I think it’s (2. impressive) of all. As yo”

 1. 1. the lastest
  2. the most impressive
  3. smaller than
  4. as spacious
  5. the most comfortable
  6. fastest
  7. the safest
  8. easier
  GT
  $\text{1. So sánh bằng}$
  – Câu khắng định: S + V + as + Adj/Adv + as + …
  – Câu phủ định: S + V + as/so + Adj/Adv + as + …
  $\text{2. So sánh hơn}$
  a) Adj/adv ngắn: Là từ đọc lên có một âm tiết (âm tiết là một khúc đoạn âm thanh nhỏ nhất trong đó bắt buộc phải chứa nguyên âm), hoặc là từ có 2 âm tiết nhưng tận cùng bằng er, ow, y, le.
  S + V + Adj/adv – er + than + S + V
  b) Adj/adv dài: Là từ có 2 âm tiết trở lên
  S + V + more + Adj/adv + than + S + V
  $\text{3. So sánh hơn nhất}$
  a) Adj/adv ngắn: S + V + the + Adj/adv – est + S + V
  b) Adj/adv dài: S + V + the + most + Adj/adv + S + V
  color[black][#ANGELRED]

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới