Làm ơn giúp mình giải bài này với Yêu cầu: Giải chi tiết, cụ thể và không giải tắt B4: Trong mặt phẳng cho 15 điểm

Làm ơn giúp mình giải bài này với
Yêu cầu: Giải chi tiết, cụ thể và không giải tắt
B4: Trong mặt phẳng cho 15 điểm phân biệt. Có bao nhiêu vectơ khác vectơ 0 có hai điểm đầu mút là 2 trong 15 điểm đã cho.
B5: Từ các chữ số 1,2,3,4,5,6,7,8,9 có thể lập được bao nhiêu số có 4 chữ số thỏa mãn:
a) Chia hết cho 5.
b) Là số lẻ có 4 chữ số khác nhau.
c) Là số chẵn có 4 chữ số khác nhau.

1 bình luận về “Làm ơn giúp mình giải bài này với Yêu cầu: Giải chi tiết, cụ thể và không giải tắt B4: Trong mặt phẳng cho 15 điểm”

 1. Bài 4:
  Vì các điểm có vai trò như nhau nên số vectơ có là:
  C_15^2 = {15!}/{2!(15 – 2)!} = 105 ( vectơ )
  Mà cứ hai điểm lại tạo thành 2 vectơ nên số vectơ có là:
  105. 2 = 210 ( vectơ ) 
  Bài 5:
  a)
  Gọi số cần lập là \overline{abcd}
  a  có  9  cách chọn
  b  có  9  cách chọn
  c  có  9  cách chọn
  d  có  1  cách chọn
  => Có thể lập được  9. 9. 9. 1 = 729  số
  b)
  Gọi số cần lập là \overline{abcd}
  d  có  5  cách chọn
  a  có  8  cách chọn
  b  có  7  cách chọn
  c  có  6  cách chọn
  => Có thể lập được  5. 8. 7. 6 = 1680  số
  c)
  Gọi số cần lập là \overline{abcd}
  d  có  4  cách chọn
  a  có  8  cách chọn
  b  có  7  cách chọn
  c  có  6  cách chọn
  => Có thể lập được  4. 8. 7. 6 = 1344  số

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới