Tìm `m` để pt: `2x^2-3x-m+3=0` có: a) Hai no phân biệt b) Nghiệm duy nhất trên `[0;3)`

Tìm `m` để pt: `2x^2-3x-m+3=0` có:
a) Hai no phân biệt
b) Nghiệm duy nhất trên `[0;3)`Viết một bình luận

Câu hỏi mới