Viết phương trình đường tròn tâm `I(2;3)` và cắt đường thẳng `d:3x-4y-7=0` tại hai điểm phân biệt `A`, `B` sao cho tam giác `

Viết phương trình đường tròn tâm `I(2;3)` và cắt đường thẳng `d:3x-4y-7=0` tại hai điểm phân biệt `A`, `B` sao cho tam giác `IAB` đều.

1 bình luận về “Viết phương trình đường tròn tâm `I(2;3)` và cắt đường thẳng `d:3x-4y-7=0` tại hai điểm phân biệt `A`, `B` sao cho tam giác `”

 1. Kẻ IH vuông góc AB tại H
  => H là trung điểm AB
  => HA=HB=R/2
  Xét \DeltaIHA vuông tại H, có:
  IH^2+HA^2=IA^2
  => IH^2=IA^2-HA^2=R^2-R^2/4={3R^2}/4
  => IH={Rsqrt3}/2
  => d(I,d)={Rsqrt3}/2
  <=> |2*3-4*3-7|/5={Rsqrt3}/2
  <=> {Rsqrt3}/2=13/5
  <=> R*5sqrt3=26
  <=> R={26sqrt3}/15
  => (x-2)^2+(y-3)^2=676/75
  $\\$
  \bb\color{#3a34eb}{\text{@hoanganhnguyen09302}}

  Trả lời

Viết một bình luận