Tìm tập hợp các điểm biêt diễn của số phức z thoã mãn (z ngang +i) (z+2) là số thuần ảo

Tìm tập hợp các điểm biêt diễn của số phức z thoã mãn (z ngang +i) (z+2) là số thuần ảo

2 bình luận về “Tìm tập hợp các điểm biêt diễn của số phức z thoã mãn (z ngang +i) (z+2) là số thuần ảo”

 1. Giải đáp:
  Gọi: $\rm z=a+bi$ suy ra $\overline{z}=a-bi$
  $\quad\;(\overline{z}+i)(z+2)\\⇔\overline{z}.z+2\overline{z}+zi+2i\\⇔a^2+b^2+2(a-bi)+(a+bi)i+2i\\⇔a^2+b^2+2a-2bi+ai-b+2i$
  Thuần ảo, phần thực bằng 0.
  $a^2+b^2+2a-b=0$
  Vậy điểm biểu diễn là đường tròn tâm $I=\bigg(-1;\dfrac{1}{2}\bigg), R=\dfrac{\sqrt{5}}{2}$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới