Câu 6: Hãy liệt kê 3 ngày liền nhau không phải thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6, thứ 7, chủ nhật?

Câu 6: Hãy liệt kê 3 ngày liền nhau không phải thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6, thứ 7, chủ nhật?

2 bình luận về “Câu 6: Hãy liệt kê 3 ngày liền nhau không phải thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6, thứ 7, chủ nhật?”

Viết một bình luận