một đường gấp khúc gồm hai đoạn thẳng ,đoạn thẳng thứ nhất dài 27cm,dôanj thẳng thứ hai dài hơn đoạn thẳng thứ nhất 24cm .

một đường gấp khúc gồm hai đoạn thẳng ,đoạn thẳng thứ nhất dài 27cm,dôanj thẳng thứ hai dài hơn đoạn thẳng thứ nhất 24cm .Tính độ dài đường gấp khúc đViết một bình luận

Câu hỏi mới