Tìm một số biết số đó cộng với 12 thì bằng 15 cộng với 27

Tìm một số biết số đó cộng với 12 thì bằng 15 cộng với 27Viết một bình luận

Câu hỏi mới