một đội công nhân sửa đường ngày đầu sửa được 537m đường. ngày thứ hai đội sửa được ít hơn ngày đầu 24m và ít hơn ngày thứ ba

một đội công nhân sửa đường ngày đầu sửa được 537m đường. ngày thứ hai đội sửa được ít hơn ngày đầu 24m và ít hơn ngày thứ ba 45m. Tính quãng đường đội sử được trong ba ngày.6 dòng thôi nhaViết một bình luận

Câu hỏi mới