Tính (4+6+8…+20)x(56×3-72:9×21)

Tính (4+6+8…+20)x(56×3-72:9×21)

2 bình luận về “Tính (4+6+8…+20)x(56×3-72:9×21)”

 1. Giải đáp:
   0
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   (4+6+8+…+20) ( 56 . 3 – 72:9 . 21)
  =  (4+6+8+…+20) ( 168 – 8 . 21)
  =  (4+6+8+…+20) ( 168 – 168)
  = (4+6+8+…+20) . 0
  = 0
  @Leo2k11

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới