Tuổi mẹ gấp 4 lần tuổi của An , tuổi của ông gấp 7 lần tuổi của An , ông nhiều hơn mẹ 24 tuổi . Hỏi An bao nhiêu tuổi ?

Tuổi mẹ gấp 4 lần tuổi của An , tuổi của ông gấp 7 lần tuổi của An , ông nhiều hơn mẹ 24 tuổi . Hỏi An bao nhiêu tuổi ?

Một số gấp lén 4 lần rồi bớt 8 đơn vị thì bằng 60 . Hỏi số đó bảo nhiêu ?

976- 45:5*7=

2 bình luận về “Tuổi mẹ gấp 4 lần tuổi của An , tuổi của ông gấp 7 lần tuổi của An , ông nhiều hơn mẹ 24 tuổi . Hỏi An bao nhiêu tuổi ?</p”

 1. $\text{Gọi số tuổi của An là x. (x ∈ N*)}$
  $\text{Theo đề bài, ta có:}$
  $\text{Tuổi của mẹ gấp 4 lần tuổi của An.}$
  $\text{Nên: Tuổi của mẹ là 4x. (1)}$
  $\text{Tuổi của ông gấp 7 lần tuổi của An.}$
  $\text{Nên: Tuổi của ông là 7x. (2)}$
  $\text{Tuổi của ông nhiều hơn tuổi của mẹ 24 tuổi. (3)}$
  Từ (1), (2), (3):
  ⇒ 7x – 4x = 24
  ⇔ 3x = 24
  ⇔ x = 8. (thoã mãn)
  Đáp số: An 8 tuổi.
  $\text{Gọi số cần tìm là x. (x ∈ N*)}$
  $\text{Theo đề bài, ta có:}$
  $\text{Một số gấp lên 4 lần tức là 4x.}$
  $\text{Lấy số đó – 8 thì bằng 60. Tức là 4x – 8 = 60.}$
  ⇒ 4x – 8 = 60
  ⇔ 4x = 68
  ⇔ x = 17. (thoả mãn)
  Đáp số: Số đó là 17.
  $\text{976 – 45 ÷ 5 × 7}$
  $\text{= 976 – 9 × 7}$
  $\text{= 976 – 63}$
  $\text{= 913.}$
  $\textit{andychuongpham}$

  Trả lời
 2. Bài giải:
  a) Ta có: AN lad 1 phần thì mẹ là 4 phần còn ông là 7 phần
   Tuổi của ông là:
  24:(7-4)x7=56(tuổi)
  Tuổi của An là:
  56:7=8(tuổi)
  b) Gọi số cần tìm là x:
  Xx4-8=60
  Xx4=60+8
  Xx4=68
  X=68:4
  X=17
  Thử lại:
  17×4-8=60
  Vậy số cần tìm là 60
  c)976-45:5×7
  =976-9×7
  =976-63
  =913
  Xin hay nhất ạ
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới