Trung bình cộng 2 số là 100 biết số lón gấp 3 lần số bé.Tính số lớn

Trung bình cộng 2 số là 100 biết số lón gấp 3 lần số bé.Tính số lớn

2 bình luận về “Trung bình cộng 2 số là 100 biết số lón gấp 3 lần số bé.Tính số lớn”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Tổng của 2 số là :
       100 x 2 = 200
       Số lớn là : 
            200 : ( 3 +1 ) x 3
     =      (  200 : 4 ) x 3
     =        50 x 3
     =     150
                  Vậy số lớn là 150

  Trả lời

Viết một bình luận