3/5 số kẹo của Hùng thì bằng 2/3 số kẹo của Dũng . Hai bạn có tất cả 38 cái kẹo . Tinh số kẹo của mỗi bạn ?( Giair thích rõ )

3/5 số kẹo của Hùng thì bằng 2/3 số kẹo của Dũng . Hai bạn có tất cả 38 cái kẹo . Tinh số kẹo của mỗi bạn ?( Giair thích rõ )

1 bình luận về “3/5 số kẹo của Hùng thì bằng 2/3 số kẹo của Dũng . Hai bạn có tất cả 38 cái kẹo . Tinh số kẹo của mỗi bạn ?( Giair thích rõ )”

 1. hùng có 20 cái
  dũng có 18 cái
                                bài giải
    3/5=6/10
    2/3=6/9
      6/10 số keo của hùng bằng 6/9 số kẹo của dũng
     số kẹo của hùng là : 
         38:<10+9>x10=20
      số kẹo của dũng laf
         38 :19 x9 =18
           đáp số ………….

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới