a+2xa+a+a+b+3xb+b. Biết a+b=84

a+2xa+a+a+b+3xb+b. Biết a+b=84

2 bình luận về “a+2xa+a+a+b+3xb+b. Biết a+b=84”

 1. Giải đáp: 420
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Ta có: 
  a+2xxa+a+a+b+3xxb+b
  =2xxa+(a+a+a)+3xxb+(b+b)
  =(2xxa+3xxa)+(3xxb+2xxb)
  =5xxa+5xxb
  =5xx(a+b)
  Thay a+b=84 vào ta được:
  5xx84=420

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới