Cho A = y + y x 2 + y x 3 + y x 4 – 456 Tìm y biết giá tình của A là 1884

Cho A = y + y x 2 + y x 3 + y x 4 – 456
Tìm y biết giá tình của A là 1884

2 bình luận về “Cho A = y + y x 2 + y x 3 + y x 4 – 456 Tìm y biết giá tình của A là 1884”

 1. y+yxx2+yxx3+yxx4-456=1884
  y+yxx2+yxx3+yxx4=1884+456
  y+yxx2+yxx3+yxx4=2340
  yxx(1+2+3+4)=2340
  yxx10=2340
  y=2340:10
  y=234
  Vậy y=234 khi A=1884
  color[red]text[@BadMood]
   

  Trả lời
 2. y + y xx 2 + y xx 3 + y xx 4 – 456 = 1884
  y xx 1 + y xx 2 + y xx 3 + y xx 4 – 456 = 1884
  y xx (1+2+3+4) – 456 = 1884
  y xx 10 – 456 = 1884
  y xx 10 = 1884 + 456
  y xx 10 = 2340
  y = 2340 : 10
  y = 234
  $\boxed{\color{green}{\text{#????????????????????}}}$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới