tính a) 3/4+5/12 b)2/5+3/7

tính a) 3/4+5/12 b)2/5+3/7Viết một bình luận

Câu hỏi mới