( x + 1/2 ) + ( x+1/4 ) + ( x+1/8 ) + ( x+1/16 ) = 1 #Toán lớp 5 help

( x + 1/2 ) + ( x+1/4 ) + ( x+1/8 ) + ( x+1/16 ) = 1
#Toán lớp 5 help
Viết một bình luận