1 phần 4 × 45 +0.25 × 35 + 25 phần 100 × 19 + 25 phần trăm

1 phần 4 × 45 +0.25 × 35 + 25 phần 100 × 19 + 25 phần trăm

2 bình luận về “1 phần 4 × 45 +0.25 × 35 + 25 phần 100 × 19 + 25 phần trăm”

 1. Giải đáp:
  1/4xx45+0,25xx35+\frac{25}{100}xx19+25%
  =(1:4)xx45+0,25xx35+1/4xx19+25/100
  =0,25xx45+0,25xx35+(1:4)xx19+1/4
  =(0,25xx45+0,25xx35+0,25xx19)+(1:4)
   =0,25xx(45+35+19)+0,25
  =0,25xx99+0,25xx1
  =0,25xx(99+1)
  =0,25xx100
  =25

  Trả lời
 2. Giải đápLời giải và giải thích chi tiết:
  1/4 xx 45 + 0,25 xx 35 + (25)/(100) xx 19 + 25%
  = 1/4 xx 45 + 1/4 xx 35 + 1/4 xx 19 + (25)/(100)
  = 1/4 xx 45 + 1/4 xx 35 + 1/4 xx 19 + 1/4 xx 1
  = 1/4 xx (45+35+19+1)
  = 1/4 xx 100
  = (100)/4
  =25

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới