160 x ( x – 17,4 ) = 2916 x x 4,8 + 5,2 x x = 25,6

160 x ( x – 17,4 ) = 2916
x x 4,8 + 5,2 x x = 25,6

2 bình luận về “160 x ( x – 17,4 ) = 2916 x x 4,8 + 5,2 x x = 25,6”

 1. Giải đáp:
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  +) 160 xx ( x – 17,4 ) = 2916
  x-17,4=2916/160
  x-17,4=729/40
  x=18,225+17,4
  x=35,625
  Vậy x=35,625
  +) x xx 4,8 + 5,2 xx x = 25,6
  10x=25,6
  x=25,6/10
  x=2,56
  Vậy x=2,56

  Trả lời
 2. 160 xx (x – 17,4) = 2916
  x – 17,4 = 2916 : 160
  x – 17,4 = 18,225
  x = 18,225 + 17,4
  x = 35,625
  Vậy x = 35,625
  ———————————–
  x xx 4,8 + 5,2 xx x = 25,6
  x xx (4,8 + 5,2)
  x xx 10 = 25,6
  x = 25,6 : 10
  x = 2,56
  Vậy x = 2,56
  @Christian

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới