a) 37% của một số là 44,4. Số đó là …………… b) 45% của là …………………

a) 37% của một số là 44,4. Số đó là ……………
b) 45% của là …………………

2 bình luận về “a) 37% của một số là 44,4. Số đó là …………… b) 45% của là …………………”

Viết một bình luận

Câu hỏi mới