Bài 1 : Thùng to có 25 lít dầu thùng bé có 20 lít dầu, số dầu đó được chứa vào các chai như nhau mỗi chai 0,75 lít. Hỏi có ba

Bài 1 : Thùng to có 25 lít dầu thùng bé có 20 lít dầu, số dầu đó được chứa vào các chai như nhau mỗi chai 0,75 lít. Hỏi có bao nhiêu chai dầu ?

2 bình luận về “Bài 1 : Thùng to có 25 lít dầu thùng bé có 20 lít dầu, số dầu đó được chứa vào các chai như nhau mỗi chai 0,75 lít. Hỏi có ba”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Tổng thùng bé và lớn là :
              25 + 20 = 45 ( l ) 
  Có số chai dầu là :
              45 : 0,75 = 60 ( chai )
      $Đ/s:..$

  Trả lời
 2.                           giải 
   tổng cả thùng bé và lớn có số l dầu là
            25 + 20 = 45 ( l  dầu )
   có số chai dầu là 
             45 ÷ 0,75 = 60 ( chai )
                   đáp số 60 chai
   chúc bạn học tốt ạ
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới