Bài 4: Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần hình lập phương có cạnh 4,5 cm.

Bài 4:
Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần hình lập phương có cạnh 4,5 cm.Viết một bình luận

Câu hỏi mới