Cả lớp 4A phải làm một bài kiểm tra toán gồm có 3 bài toán. Giáo viên chủ nhiệm lớp báo cáo với nhà trường rằng: cả lớp mỗi e

Cả lớp 4A phải làm một bài kiểm tra toán gồm có 3 bài toán. Giáo viên chủ nhiệm lớp báo cáo với nhà trường rằng: cả lớp mỗi em đều làm được ít nhất một bài, trong lớp có 20 em giải được bài toán thứ nhất, 14 em giải được bài toán thứ hai, 10 em giải được bài toán thứ ba, 5 em giải được bài toán thứ hai và thứ ba, 2 em giải được bài toán thứ nhất và thứ hai, có mỗi một em được 10 điểm vì đã giải được cả ba bài. Hỏi rằng lớp học đó có bao nhiêu em tất cả?

2 bình luận về “Cả lớp 4A phải làm một bài kiểm tra toán gồm có 3 bài toán. Giáo viên chủ nhiệm lớp báo cáo với nhà trường rằng: cả lớp mỗi e”

 1. Giải đáp $+$ Lời giải và giải thích chi tiết:
  Số học sinh giải được  bài thứ nhất :
  $20-2=18$ (học sinh)
  Số học sinh giải được bài thứ $2$ :
  $14-2-5=7$ (học sinh)
  Số học sinh giải được bài thứ $3$ :
  $10-1-5=4$ (học sinh)
  Số học sinh giải được bài thứ nhất và bài thứ $2$:
  $2-1=1$ (học sinh)
   Số học sinh lớp 4A có:
  $18+7+4+1+1+5=36$ (học sinh)
  Đ/s: …

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Số học sinh giải được bài toán thứ nhất là
  20 – 2 = 18 (học sinh)
  Số học sinh giải được bài toán thứ hai là 
  14 – (5 + 2) = 7 (học sinh)
  Số học sinh giải được bài toán thứ ba là 
  10 – (5 + 1) = 4 (học sinh)
  Số học sinh giải được bài toán thứ nhất và bài toán thứ hai là
  2 –  1 = 1 (học sinh)
  Lớp 4A có số em học sinh là
  18 + 7 + 4 + 1 + 1 + 5 = 36 (học sinh)
  Đáp số : 36 học sinh

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới