cho biểu thức x =11/28 x 12/30 x 13/22 x 14/26 x 14/26 15/32 x 16/24. giá trị của biểu thức là : A. 1/16 B. 1/8

cho biểu thức x =11/28 x 12/30 x 13/22 x 14/26 x 14/26 15/32 x 16/24. giá trị của biểu thức là :
A. 1/16 B. 1/8 C. 1/64 D. 1/32Viết một bình luận

Câu hỏi mới