Cho hình chữ nhật ABCD. Lấy M trên DC sao cho DM = 1/3 DC, nối BM kéo dài cắt AD kéo dài tại E. a) So sánh diện tích tam giác

Cho hình chữ nhật ABCD. Lấy M trên DC sao cho DM = 1/3 DC, nối BM kéo dài cắt AD kéo dài tại E.
a) So sánh diện tích tam giác BMC và diện tích hình chữ nhật ABCD.
b) So sánh AD và AE.

1 bình luận về “Cho hình chữ nhật ABCD. Lấy M trên DC sao cho DM = 1/3 DC, nối BM kéo dài cắt AD kéo dài tại E. a) So sánh diện tích tam giác”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   a,Chu vi hình chữ nhật ABCD là :
       (24+15)x 2 =78(cm)
  b,Độ dài cạnh MC là :
  24x(1-31)=16(cm)
  Diện tích hình tam giác AMC là:
         16×15:2=120(cm2)
  Độ dài cạnh DM là :
      24-16=8(cm)
  Diện tích hình tam giác ADM là:
       8×15:2=60(cm2)
  Diện tích hình thang ABCM là:
    (24+16)x15:2=300(cm2)
  Tỉ số phần trăm diện tích tam giác ADM và hình thân ABCM là:
            60:300=0,2=20%

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới