đặt tính rồi tính a) 53,25 % + 35,63% b) 35%-24% c)36,3%x4 d)252%:7

đặt tính rồi tính
a) 53,25 % + 35,63% b) 35%-24% c)36,3%x4 d)252%:7Viết một bình luận

Câu hỏi mới