Diện rích một tấm bìa hình chữ nhật là 604,64 cm² và bằng 4/3 diện tích một hình tam giác. Tính cạnh đáy tấm bìa hình tam giá

Diện rích một tấm bìa hình chữ nhật là 604,64 cm² và bằng 4/3 diện tích một hình tam giác. Tính cạnh đáy tấm bìa hình tam giác đó, biết chiều cao tấm bìa là 24 cm

2 bình luận về “Diện rích một tấm bìa hình chữ nhật là 604,64 cm² và bằng 4/3 diện tích một hình tam giác. Tính cạnh đáy tấm bìa hình tam giá”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  DT bìa tam giác là :
  604,64 : 4 x 3 = 453,48 cm2
  Đáy bìa tam tam giác là :
  453,48 x 2 : 24 = 37,79 cm
                            Đ/S: 37,79cm

  Trả lời
 2. Diện tích  hình tam giác là:
  604,64 : 4/3 = 453,48 (cm²)
  Cạnh đáy tấm bìa hình tam giác đó là: 
   453.48 xx 2 : 24 = 37,79 (cm)
                   Đáp số: 37,79 cm

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới