lúc 7 giờ 15 phút một người đi xe đạp từ A đến B với vận tốc 12km/h. đén 10 giờ một xe máy đi từ A đuổi theo người đi xe đạp

lúc 7 giờ 15 phút một người đi xe đạp từ A đến B với vận tốc 12km/h. đén 10 giờ một xe máy đi từ A đuổi theo người đi xe đạp với vận tốc 45km/h. hỏi sau bao lâu người đi xe máy đuổi kịp người đi xe đạp?

2 bình luận về “lúc 7 giờ 15 phút một người đi xe đạp từ A đến B với vận tốc 12km/h. đén 10 giờ một xe máy đi từ A đuổi theo người đi xe đạp”

 1. #Aridoto
  Khi xe máy xuất phát, thời gian xe đạp đã đi được là:
  10 giờ -7 giờ 15 phút =2 giờ 45 phút =2,75 giờ
  Khi xe máy xuất phát, khoảng cách giữa hai xe là: 
  12×2,75=33(km)
  Hiệu vận tốc của hai xe là:
  45-12=33(km/h)
  Thời gian cần để xe máy đuổi kịp xe đạp là:
  33:33=1 (giờ)
  Đáp số: 1 giờ

  Trả lời
 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
                                                     Giải 
                Thời gian xe đạp đã đi được là :
                   $10$ $giờ$ $-$ $7$ $giờ$ $15$ $phút$ $=$ $2$ $giờ$ $45$ $phút$ $=$ $2,75$ giờ 
                Khi xe máy xuất phát, khoảng cách giữa hai xe là: 
                    $12$ $×$ $2,75$ $=$ $33$ $($ $km$ $)$
                Hiệu vận tốc của hai xe là:
                     $45$ $-$ $12$ $=$  $33$ $($ $km$ $)$ 
              Thời gian người đi xe máy đuổi kịp người đi xe đạp là :
                    $33$ $÷$ $33$ $=$ $1$ $($ $giờ$ $)$
                           Đáp số : $1$ $giờ$
  ——————————–
  $chúc$ $bạn$ $học$ $tốt$ $nha$

  Trả lời

Viết một bình luận