Một chiếc xe đạp có giá bán là 1440000 như vậy đã lãiđược 20% giá vốn.Hỏi họ mua chiếc xe đạp đó với giá vốn là bao nhiêu

Một chiếc xe đạp có giá bán là 1440000 như vậy đã lãiđược 20% giá vốn.Hỏi họ mua chiếc xe đạp đó với giá vốn là bao nhiêu

2 bình luận về “Một chiếc xe đạp có giá bán là 1440000 như vậy đã lãiđược 20% giá vốn.Hỏi họ mua chiếc xe đạp đó với giá vốn là bao nhiêu”

 1.                        Giải:
  Giá bán của chiếc xe đạp bằng:
             100%+20%=120% ( giá vốn )
  Giá vốn của chiếc xe đạp là:
             1 440 000:120%=1 200 000 (đ)
             Đáp số: 1 200 000 đ
  *** $2k10kaitokid$
   

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   Coi giá vốn là 100%. Giá bán tương ứng với số % giá vốn là:
          100%+20% = 120% (giá vốn)
  Họ mua chiếc xe đạp đó với giá vốn là:
          1440000 : 120 xx 100 = 1200000(đồng)
                Đáp số: 1200000 đồng

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới