Một chiếc thuyền dài 20m đi qua một đoạn sông hết 12 phút với vận tốc 25km/giờ. Hỏi đoạn sông đó dài bao nhiêu mét?

Một chiếc thuyền dài 20m đi qua một đoạn sông hết 12 phút với vận tốc 25km/giờ. Hỏi đoạn sông đó dài bao nhiêu mét?Viết một bình luận