một người đi bộ từ a lúc 6 giờ với vận tốc 5km/h. đến 8 giờ 30 phút một người đi xe đạp cũng xuất phát từ a duổi theo với vận

một người đi bộ từ a lúc 6 giờ với vận tốc 5km/h. đến 8 giờ 30 phút một người đi xe đạp cũng xuất phát từ a duổi theo với vận tốc gấp 3 lần vận tốc người đi bộ.hỏi: a,hai người gặp nhau lúc mấy giờ? b,quãng đường từ điểm khởi hành đến chỗ gặp nhau dài mấy km?

2 bình luận về “một người đi bộ từ a lúc 6 giờ với vận tốc 5km/h. đến 8 giờ 30 phút một người đi xe đạp cũng xuất phát từ a duổi theo với vận”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a)Đổi 8 giờ 30 phút =8,5 giờ
  Vận tốc xe đạp là:
  5xx3=15(km/h)
  Một giờ xe đạp đi gần gần hơn người đi bộ là:
  15-5=10 (km/h)
  Khoảng cách người đi bộ khi người xe đạp xuất phát là:
  5xx(8,5-6)=12,5(km)
  Hai người gặp nhau sau :
  12,5:10=1,25(giờ)
  Quãng đườngAB dài là:
  8,5+1,25=9,75 (giờ)
  Đổi 9,75 giờ =9 giờ45 phút
  b) Quãng đường từ đầu đến chỗ gặp nhau là:
  1,25xx15=18,75 (km)
  Đáp số :a)9 giờ 45 phút
  b)18,75 km
   

  Trả lời
 2. 8 giờ 30 phút =8,5 giờ
  a)
  Khoảng cách giữa hai người khi người đi xe đạp xuất phát:
  5xx(8,5-6)=12,5km
  Vận tốc của người đi xe đạp:
  $5×3=15km/h$
  Hai người gặp nhau sau:
  12,5:(15-5)=1,25 giờ
  Hai người gặp nhau lúc:
  8,5+1,25=9,75 giờ =9 giờ 45 phút
  b)
  Quãng đường từ điểm khởi hành đến chỗ gặp nhau dài:
  15 xx 1,25 = 18,75km.
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới