Một ô tô đi quãng đường AB hết 5 giờ. Hai giờ đầu mỗi giờ đi được 45,8km, 3 giờ sau mỗi giờ đi được 50,5km. Hỏi quãng đường A

Một ô tô đi quãng đường AB hết 5 giờ. Hai giờ đầu mỗi giờ đi được 45,8km, 3 giờ sau mỗi giờ đi được 50,5km. Hỏi quãng đường AB dài bao nhiêu km?

2 bình luận về “Một ô tô đi quãng đường AB hết 5 giờ. Hai giờ đầu mỗi giờ đi được 45,8km, 3 giờ sau mỗi giờ đi được 50,5km. Hỏi quãng đường A”

 1. Quãng đường ô tô đi được trong 2 giờ đầu là :
     45,8 xx 2 = 91,6 (km)
  Quãng đường ô tô đi được trong 3 giờ sau là :
     50,5 xx 3 = 151,5 (km)
  Quãng đường AB dài số km là :
     91,6 + 1515,5 = 243,1 (km)
        Đáp số: 243,1 km
   

  Trả lời
 2. Giải đáp:243,1 km
   
  Lời giải và giải thích chi tiết: Quãng đường AB dài là:
                                            45,8 x 2 + 50,5 x 3 = 243,1(km)
                                                                           Đ/S:243,1 km
   

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới