0,1 + 0,2 + 0,3 + 0,4 + + 9,6 + 9,7 + 9,8 + 9,9 + 10 Giúp mik với.

0,1 + 0,2 + 0,3 + 0,4 + + 9,6 + 9,7 + 9,8 + 9,9 + 10

Giúp mik với.

2 bình luận về “0,1 + 0,2 + 0,3 + 0,4 + + 9,6 + 9,7 + 9,8 + 9,9 + 10 Giúp mik với.”

 1. Số số hạng của dãy là:
       (10 – 0,1) : 0,1 + 1=100 (số)
  Tổng dãy là:
       (10 + 0,1) xx100 : 2=505
           Đáp số: 505

  Trả lời
 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Dãy số trên có số số hạng là:
  ( 10 – 0,1):0,1+1= 100 ( số số hạng)
  Tổng của dãy số trên là:
  (10 + 0,1) ×100 :2 =505
  Đáp số:505
  Công thức: 
  -Tính số hạng của dãy cách đều:( Số hạng lớn nhất của dãy – số hạng bé nhất của dãy): khoảng cách giữa hai số hạng liên tiếp trong dãy + 1
  – Tính tổng của dãy số cách đều: ( Số hạng lớn nhất của dãy + số hạng bé nhất của dãy ) x số số hạng có trong dãy : 2

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới