7,3 giờ 15 phút=……..Phút. 6 km 35 m=………..km. 2 tấn 450 kg =………. Tấn

7,3 giờ 15 phút=……..Phút. 6 km 35 m=………..km. 2 tấn 450 kg =………. Tấn

2 bình luận về “7,3 giờ 15 phút=……..Phút. 6 km 35 m=………..km. 2 tấn 450 kg =………. Tấn”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   7,3 giờ 15 phút = 7 giờ 33 phút = 453 phút
   6 km 35 m = 6,035 km 
   2 tấn 450 kg = 2,45 tấn

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới