Lớp 5A có 18 nam và 32 nữ. A) Tìm tỉ số phần trăm của số nam so với số nữ. B) Tìm tỉ số phần trăm của số nam

Lớp 5A có 18 nam và 32 nữ.

A) Tìm tỉ số phần trăm của số nam so với số nữ.

B) Tìm tỉ số phần trăm của số nam so với số học sinh của lớp.

C) Cuối năm lớp có 8 học sinh xuất sắc. Hỏi lớp có bao nhiêu phầm trăm học sinh xuất sắc?

2 bình luận về “Lớp 5A có 18 nam và 32 nữ. A) Tìm tỉ số phần trăm của số nam so với số nữ. B) Tìm tỉ số phần trăm của số nam”

 1. Giải
  a) Tỉ số phân trăm số nam so với số nữ là :
  18 : 32= 0,5625 = 56,25%
  b) Số học sinh cả lớp là :
  18+32 = 50 (học sinh) 
  Tỉ số phần trăm của số nam so với số học sinh cả lớp là :
  18 : 50 = 0,36 = 36%
  c) Lớp có số phần trăm học sinh xuất sắc là :
  8 : 50 = 0,16 = 16%
  Đáp số : a) 56,25%
               b) 36%
               c) 16% 

  Trả lời
 2. a) Tỉ số phần trăm của số nam so với số nữ là:
  18:32xx100=56,25%
  b) Số học sinh trong lớp là:
  18+32=50 (học sinh)
  Tỉ số phần trăm của số nam so với số học sinh của lớp là:
  18:50xx100=36%
  c) Số phầm trăm học sinh xuất sắc trong lớp là:
  8:50xx100=16%
  Đáp số: a)56,25%
                 b)36%
                  c)16%

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới