Một đội công nhân sửa đường . Buổi đầu 25 người sửa được 400m đường mất 4 tiếng . Hỏi buổi sau 45 người sửa 900m đường mất

Một đội công nhân sửa đường . Buổi đầu 25 người sửa được 400m đường mất 4 tiếng . Hỏi buổi sau 45 người sửa 900m đường mất bao nhiêu giờ?Viết một bình luận

Câu hỏi mới