Tìm số tự nhiên a, biết 2,5 x a < 4

Tìm số tự nhiên a, biết 2,5 x a < 4Viết một bình luận

Câu hỏi mới