Tìm tỉ số phần trăm của a) 3 và 4 b) 15 và 50 c) 24 và 60 d) 63 và 9

Tìm tỉ số phần trăm của
a) 3 và 4
b) 15 và 50
c) 24 và 60
d) 63 và 9Viết một bình luận

Câu hỏi mới