Tìm y Y × 8,57 + y × 2,43 – y = 4,15

Tìm y
Y × 8,57 + y × 2,43 – y = 4,15

2 bình luận về “Tìm y Y × 8,57 + y × 2,43 – y = 4,15”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Y x 8,57 + Y x 2,43 – y= 4,15
  Y x 8,57 + Y x 2,43 – y x 1 = 4,15
     Y x (8,57 + 2,43 – 1) = 4,15
                     Y x 10 = 4,15
                             Y = 4,15 : 10
                             Y = 0,415
  Vậy Y = 0,415

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới