Tính: 3,54 x 73 + 0,23 x 25 + 3,54 x27 + 0,17 x 25

Tính:
3,54 x 73 + 0,23 x 25 + 3,54 x27 + 0,17 x 25

2 bình luận về “Tính: 3,54 x 73 + 0,23 x 25 + 3,54 x27 + 0,17 x 25”

Viết một bình luận