Tính bằng cách thuận tiện nhất: (1,1 +1,2 + 1,3 + …..+ 1,19) x (123,5 – 24,7×5)

Tính bằng cách thuận tiện nhất:
(1,1 +1,2 + 1,3 + …..+ 1,19) x (123,5 – 24,7×5)Viết một bình luận

Câu hỏi mới